KIB BANKA d.d.

 • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

 • +387 37 771 654; 771 253
 • +387 37 772 416
 • S.W.I.F.T. KINBBA22
 • kibbanka@bih.net.ba

Platni promet sa inostranstvom


U filijalama Banke, nakon uspostavljanja poslovnog odnosa i otvaranja deviznog računa, klijenti mogu obavljati plaćanja u inostranstvo, primati plaćanja iz inostranstva i obavljati gotovinske uplate/isplate u stranoj valuti u skladu s važećim propisima.

Najčešće transakcije/usluge platnog prometa s inostranstvom koje obavljamo za klijente su:

 • otvaranje i vođenje deviznih računa,
 • izvršavanje plaćanja u inostranstvo,
 • obrada priliva iz inostranstva,
 • gotovinske uplate/isplate u stranoj valuti u skladu s važećim propisima,
 • kupoprodaja deviza,
 • izvještavanje o promjenama i stanju  računa u organizacionim dijelovima Banke (printani oblik) ili na e-mail adresu klijenta,
 • rješavanje reklamacija i ostale usluge (izdavanje kartica računa, dodatnih izvoda, prepisa i sl.).

Banka odobrava devizni račun klijenta u međunarodnim transakcijama s datumom valute odobrenja iz naloga za plaćanje.

Banka realizuje ispravne naloge za ino plaćanje za koje je obezbjeđeno pokriće na računu tekućeg radnog dana u kojem je nalog primljen, ukoliko je nalog dostavljen u rokovima za dostavljanje naloga za ino plaćanje na izvršenje kako slijedi:

 • obrada sa datumom valute isti dan (t+0):
  • nalozi za plaćanje u EUR valuti zaprimljeni do 15:00 sati,
 • obrada sa datumom valute + 1 radni dan (t+1):
  • nalozi za plaćanje u ostalim valutama (osim EUR) zaprimljeni do 15:00 sati,
 • za isplatu službenog puta do 15:00 sati na dan formiranja naloga za plaćanje.

Osim navedenog, konkurentnom i fleksibilnom tarifom nastojimo osigurati temelje za dugotrajnu i uspješnu suradnju sa svakim pojedinačnim klijentom.

Opći uvjeti poslovanja po računima pravnih lica i obrtnika za obavljanje platnih transakcija u domaćoj i stranoj valuti detaljnije razrađuju usluge platnog prometa (otvaranje računa, raspolaganje sredstvima na računu, izvršavanje/obrada naloga za plaćanje, reklamacije, izvještavanje i obrada podataka, kamate i naknade, otkaz ugovora i zatvaranje računa, odgovornost i završne odredbe).

Pregled korespodentnih banaka dostupan na slijedećem linku:

 

Objavljeno 24.04.2020. godine