KIB BANKA d.d.

 • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

 • +387 37 771 654; 771 253
 • +387 37 772 416
 • S.W.I.F.T. KINBBA22
 • kibbanka@bih.net.ba

Profil


Komercijalno – investiciona banka d.d. Velika Kladuša

Banka je osnovana 1998. godine kao prva domaća banka sa sjedištem u Unsko – sanskom kantonu. Od datuma osnivanja posluje pod istim imenom, a u toku 2015. godine promijenjena je adresa sjedišta banke.  Adresa sjedišta banke je u Velikoj Kladuši, Tone Hrovata bb.

Promjena adrese sjedišta Banke uslijedila je nakon preseljenja Uprave banke i pratećih službi u novu poslovnu zgradu banke, do kad je banka poslovala sa sjedištem u ulici Ibrahima Mržljaka 3, Velika Kladuša.

Osim organizacionih dijelova na području Velike Kladuše, poslovna mreža banke uključuje i filijale i/ili mjenjačnice u drugim gradovima kantona, osim Bosanskog Petrovca i Ključa.

Vizija banke

Biti ravnopravna najboljim bankama na prostoru Unsko – sanskog kantona i snažno doprinositi uspješnosti privrede kako kantona tako i države u cjelini sa izraženom željom i tendencijom da u budućnosti postanemo sinonim za banku Unsko – sanskog kantona.

Misija banke

 • Kao lokalna Banka, biti vodeća banka na Unsko – Sanskom kantonu u stvaranju novih vrijednosti, 
 • Biti prepoznata od klijenata kao Banka sa velikom reputacijom i povjerenjem u obavljanju svojih aktivnosti,
 • Biti prepoznati i pozicionirani kao Banka koja uvažava potrebe klijenata, brzo reagira na njihove zahtjeve, pruža moderne finansijske proizvode i osigurava prvorazrednu uslugu,
 • Biti otkriveni i vrednovani od lokalnih zajednica kao jedina Banka koja isključivo posluje na prostoru Unsko – sanskog kantona i koja svoja kreditna sredstva plasira privredi i stanovništvu kantona,
 • Potpuna predanost zajedničkim vrijednostima Banke, uključujući visoku razinu ličnog poštenja i izvrsnu uslugu klijentima, 
 • Posebno omogućavati profesionalni razvoj uposlenika Banke u smislu učenja i stvaranja karijere u Banci.

Nagrade

U kategoriji najvećeg prinosa na aktivu (ROA) - odnos neto dobiti i prosječne neto aktive, prema izboru finansijsko-poslovnog magazina "Banke i Biznis u BiH", Komercijalno – investiciona banka je za više  poslovnih godina proglašavana najuspješnijom. Posljednje priznanje i nagrada Zlatni BAM za najbolji rezultat prinosa na aktivu dodijeljen je banci za 2012. godinu.

Puni naziv firme sa naznakom oblika organizovanja: Komercijalno – investiciona banka d.d.
Skraćeni naziv firme sa naznakom oblika organizovanja: KIB banka d.d.
Označavanje Suda i sudski broj: Općinski Sud u Bihaću, 1-3823-00
Jedinstveni identifikacioni broj: 4263172580004
Broj transakcijskog računa: 1980000000000038
Porezni broj: 11350515
SWIFT: KINBBA22

 

Objavljeno 19.10.2016. godine