KIB BANKA d.d.

  • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

  • +387 37 771 654; 771 253
  • +387 37 772 416
  • S.W.I.F.T. KINBBA22
  • kibbanka@bih.net.ba

Tekući računi


Tekući račun fizičkog lica je račun redovnih primanja, preko kojeg Korisnik prima plate i naknade proistekle iz radnog odnosa, penzija i invalidnine i druga primanja te vrši gotovinske isplate, bezgotovinska plaćanja i plaća obaveze koje mogu nastati korištenjem platne kartice, a sve u granicama raspoloživih sredstava koja se na njemu nalaze.

Raspoloživa sredstva čini pozitivno stanje na tekućem računu zajedno sa eventualno odobrenim limitom od strane Banke (prekoračenja po tekućem računu).

Ne postoje ograničenja u pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa sredstava na tekućem računu. Valuta u kojoj Korisnik može prometovati po tekućem računu je konvertibilna marka, odnosno domaća valuta (BAM). Banka po otvaranju računa vrši kreiranje i izdavanje debitne kartice Vlasniku računa. Na zahtjev Vlasnika računa Banka može izdati i dodatne debitne kartice za opunomoćenike.

Banka ne obračunava kamatu na pozitivan iznos sredstava na računu.              

Ugovor o tekućem računu se zaključuje na neodređeno vrijeme. O stanju i promjenama na računu Banka dostavlja klijentu Vlasniku tekućeg računa jednom mjesečno izvod na adresu stanovanja klijenta ili na dostavljenu e-mail adresu.

Pregled naknada:

Vrsta naknade

Visina naknade

Otvaranje tekućeg računa uz izdavanje osnovne Debitne kartice 

Bez naknade

Uplata na tekuće račune i podizanje gotovine na POSu i ATMu naše Banke

Bez naknade

Kupovina roba i usluga na prodajnim mjestima naše Banke

Bez naknade

Podizanje gotovog novca na POSu i ATMu druge Banke imaoca debitne kartice naše Banke

1,00 KM fiksno + 1,5% na iznos trans.

Naknada za vođenje aktivnog tekućeg računa

2,00 KM mjesečno

Naknada za izdavanje dodatne Debitne kartice

10,00 KM

Reizdavanje osnovne i dodatne debitne kartice

5,00 KM

Reizdavanje u slučju razmagnetisanja / ako kartica nije korištena/

Bez naknade

Gubitak, oštećenje kartice

10,00 KM

Promjena izgubljenog PINa

5,00 KM

Vođenje blokada tekućeg računa po Nalogu/Rješenju nadležnog organa (Sud, Porezna Uprava i dr. nadležni organi)

10,00 KM

Zatvaranje tekućeg računa

Bez naknade

Izrada mjesečnih izvoda po tekućem računu

Bez naknade

Izrada dodatnih izvoda na zahtjev klijenta

2,00 KM

Naknada za vođenje neaktivnog tekućeg računa

2,00 KM mjesečno

Prijenos sredstava sa tekućeg računa na druge račune klijenta unutar Banke

Bez naknade

Prijenos sredstava sa tekućeg računa na račune drugih klijenata unutar Banke

2,00 KM po transakciji

Prijenos sredstava sa tekućih računa na račune van Banke

Propisana naknada putem žiro kliringa i RTGSa (fizička lica)

Prijenos sredstava sa tekućeg računa na račun u drugoj banci, kada vlasnik zatvara tekući račun kod Banke i raskida ugovor o tekućem računu

Bez naknade

Otvaranje trajnog naloga po tekućem računu, u svrhe plaćanja dospjelih obaveza po kreditu/kreditnoj kartici koje vlasnik koristi kod Banke

Bez naknade

Prijenos sredstava trajnim nalogom u cilju izmirenja dospjelih obaveza po kreditu/kreditnoj kartici

Bez naknade

Obavijest klijentu pred proglašenje neaktivnog računa (preporučena pošiljka sa povratnicom)

U visini troška obaviejsti, a maksimalno do iznosa mjesečne naknade za vođenje računa

Obavijest klijentu pred proglašenje neaktivnog računa (elektronskim putem)

Bez naknade

 

Prekoračenje po tekućem računu

Dopušteno prekoračenje po tekućem računu predstavlja dodatni iznos sredstava u vidu kredita po tekućem računu, a koji se odobrava klijentima koji ostvaruju redovna mjesečna primanja na tekući račun otvoren u banci.

Iznos prekoračenja po tekućem računu se odobrava na period od 12 mjeseci sa klauzulom automatskog produljenja ukoliko su ispunjeni uvjeti odobravanja i korisnik nema kašnjenja u otplati obaveza.

Prekoračenje po tekućem računu se odobrava u visini do maksimalno dvije prosječno isplaćene plate (drugo redovno primanje) putem tekućeg računa.

Kod odobrenja prekoračenja po računu Banka uzima za instrumente obezbjeđenja:

  • mjenica sa ovlaštenjem za popunu mjenice,
  • suglasnost za zapljenu plate ili drugih primanja ovjerenu kod nadležne institucije.

Na iskorišteni iznos prekoračenja po računu klijenta Banka vrši obračun kamate, konformnom metodom za stvarni broj dana u mjesecu u odnosu na kalendarski broj dana u godini, te za obračunati iznos automatski vrši terećenje tekućeg računa.

Visina nominalne kamatne stope (NKS) utvrđena je Odlukom o kamatnim stopama po kreditima i depozitima i iznosi 10% godišnje. Nominalna kamatna stopa je fiksna za period važenja ugovora. Primjer izračuna efektivne kamatne stope dat je na reprezentativnom primjeru u Standardnom informacionu listu za odobreno prekoračenje po tekućem računu.

Ukoliko korisnik uđe iz bilo kojeg razloga u nedozvoljeno prekoračenje, na prekoračeni iznos će se vršiti obračun zateznih kamata definisanih Odlukom o kamatnim stopama Banke na kredite i depozite, te će biti izvršena blokada kartice do izmirenja nedozvoljenog prekoračenja.

Pregled naknada:

Vrsta naknade

Visina naknade

Odobrenje dopuštenog prekoračenja po tekućem računu

5,00 KM

Povećanje iznosa dopuštenog prekoračenja po tekućem računu

5,00 KM

Slanje opomena vlasniku tekućeg računa zbog prekoračenja dozvoljenog iznosa prekoračenja

Bez naknade

Prijevremeni povrat odobrenog prekoračenja po tekućem računu

Bez naknade

 

 

Objavljeno 04.05.2020. godine