KIB BANKA d.d.

  • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

  • +387 37 771 654; 771 253
  • +387 37 772 416
  • S.W.I.F.T. KINBBA22
  • kibbanka@bih.net.ba

Depoziti


Proizvod koji klijentima omogućava deponiranje sredstava na računu  bez određenog roka i bez određene namjene. Kao klijent banke slobodno raspolažete sredstvima, a svaka promjena – transakcija napravljena na računu evidentira se odmah.

Klijent u Banci može imati otvoren samo jedan račun za redovno poslovanje u konvertibilnim markama, jedan devizni račun, po jedan račun za svaki organizacioni dio i više računa za posebne namjene u skladu sa potrebama, odnosno propisima. Račun za posebne namjene je račun koji se otvara na zahtjev klijenta i uz dostavu dokumenata koja opravdavaju otvaranje ovakvog vida računa (Odluka nadležnog organa).

Klijent banke je dužan obavještavati banku o svim statusnim i drugim promjenama koje nastanu nakon otvaranja transakcijskog računa.

Oročeni depoziti  

Komercijalno-investiciona banka prima novčana sredstva od klijenata koja isti deponiraju u svrhe oročavanja, na dogovoreni period prema uslovima utvrđenim od strane banke. Oročeni depoziti mogu se ugovarati kao nenamjenski oročen depozit i kao namjenski oročen depozit koji služi kao instrument osiguranja kredita ili garancije.

Ukoliko imate slobodnih sredstava vašeg preduzeća možete ih oročiti kod banke te na taj način osigurati dodatni prihod za preduzeće ako depozit ugovarate kao nenamjenski ili ostvariti povoljnije uvjete kreditiranja ako sredstava oročavate kao namjenski depozit za osiguranje kredita ili garancije.

Nenamjenski oročena sredstva Vam se stavljaju na raspolaganje po isteku ugovorenog roka oročavanja. Automatska produženja oročavanja se ne provode.

Na nenamjenski oročene depozite banka mjesečno obračunava kamatu primjenom konformne metode za pripadajući broj dana, a isplaćuje je prema odluci deponenta: mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje ili po isteku roka oročavanja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj su sredstva oročena. Visina kamatne stope ugovara se kao godišnja nominalna kamatna stopa.

Kamatne stope na nenamjenski oročene depozite su fiksne.

Pregled kamatnih stopa na nenamjenski oročene depozite

Period oročavanja

(trajanja ugovora)

Vrsta kamatne stope sa stanovišta promjenjivosti

Valuta oročenog štednog uloga

Visina godišnje nominalne kamatne stope

Efektivna kamatna stopa

1 mjesec

Fiksna

KM i EUR

0,00%

0,00%

3 mjeseca

Fiksna

KM i EUR

0,00%

0,00%

USD, CHF i

ostale valute

0,00%

0,00%

5 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

0,00%

0,00%

6 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

0,30%

0,30%

USD, CHF i

ostale valute

0,00%

0,00%

9 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

0,50%

0,50%

12 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

1,00%

1,00%

USD, CHF i

ostale valute

0,30%

0,30%

13 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

1,20%

1,20%

15 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

1,50%

1,50%

18 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

1,60%

1,60%

24 mjeseca

Fiksna

KM i EUR

1,70%

1,70%

USD, CHF i

ostale valute

0,50%

0,50%

26 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

1,80%

1,80%

36 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

1,90%

1,90%

36 mjeseci i više

Fiksna

USD, CHF i

ostale valute

0,80%

0,80%

48 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

2,10%

2,10%

60 mjeseci i više

Fiksna

KM i EUR

2,30%

2,30%

 

 

Minimalni iznos za oročavanje je 1.000,00 KM odnosno protuvrijednost strane valute u istom iznosu.

Na namjenski oročene depozite Banka ne obračunava i ne isplaćuje kamatu deponentu.

Opći uvjeti poslovanja po računima pravnih lica i obrtnika za obavljanje platnih transakcija u domaćoj i stranoj valuti detaljnije razrađuju usluge platnog prometa (otvaranje računa, raspolaganje sredstvima na računu, izvršavanje/obrada naloga za plaćanje, reklamacije, izvještavanje i obrada podataka, kamate i naknade, otkaz ugovora i zatvaranje računa, odgovornost i završne odredbe).  

 

 

Objavljeno 12.06.2018. godine