KIB BANKA d.d.

 • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

 • +387 37 771 654; 771 253
 • +387 37 772 416
 • S.W.I.F.T. KINBBA22
 • kibbanka@bih.net.ba

Krediti stanovništvo


Nenamjenski krediti stanovništvu omogućuju Vam da na jednostavan i brz način, uz povoljne uslove, obezbijedite potrebna novčana sredstva. Odaberite nenamjenski kredit prema vlastitim potrebama i mogućnostima.

► Iznos kredita

 • Iznos odobrenog kredita zavisi od potrebe klijenta i njegove kreditne sposobnosti.

► Visina i promjenljivost godišnje nominalne kamatne stope

 • Nominalna kamatna stopa je fiksna.  Visina kamatne stope za klijente uposlene u javnim preduzećima i ustanovama, finansijskim institucijama i osiguravajućim društvima:  3,90% za kratkoročni kredit,  4,80% za dugoročne kredite do 5 godina, a 5,50% za dugoročne kredite preko 5 do 10 godina. Visina kamatne stope za ostale klijente koji redovna mjesečna primanja ostvaruju u BiH: 5,50% za kratkoročni kredit,  5,90% za dugoročne kredite do 5 godina, a 6,90% za dugoročne kredite preko 5 do 10 godina. Visina kamatne stope za klijente koji redovna mjesečna primanja ostvaruju u nekoj od europskih zemalja: 8,40% bez obzira na rok. Moguće je umanjenje kamatne stope za 0,50% ukoliko je instrument osiguranja hipoteka na nekretnini. Primjenjuje se proporcionalni metod obračuna kamate.

► Efektivna kamatna stopa (EKS)

 • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita i roka otplate, a uključuje nominalnu kamatnu stopu i sve naknade/troškove koji se uključuju u obračun efektivne kamatne stope.

► Valuta u kojoj se ugovara kredit

 • Kredit se ugovara u KM (konvertibilna marka).

► Period na koji se ugovara kredit

 • Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do maksimalno 120 mjeseci.

► Kriteriji za indeksiranje kredita

 • Ukoliko se kredit ugovara sa valutnom klauzulom ista se vezuje za EUR valutu prema srednjem kursu Centralne banke BiH važećem na dan zaključenja ugovora. Svi krediti u iznosu od 30.000,00 KM i više ugovaraju se sa valutnom klauzulom.

► Naknada za obradu kredita i troškovi

 • Korisnik/klijent plaća naknade u skladu sa važećom Tarifom naknada. Naknada za obradu kredita obračunava se jednokratno i naplaćuje prilikom isplate kredita. Za klijente uposlene u javnim preduzećima i ustanovama, finansijskim institucijama i osiguravajućim društvima naknada za obradu kredita iznosi 1% (min. 35,00 KM).  Za ostale klijente koji ostvaruju redovna mjesečna primanja u BiH visina naknade za kratkoročne kredite je 1% od iznosa odobrenog kredita (minimalno 25,00 KM), a za dugoročne kredite 1,5% (minimalno 35,00 KM). Ako klijent ostvaruje redovna mjesečna primanja u nekoj od europskih zemalja plaća naknadu za obradu kredita jednokratno prilikom isplate kredita u visini od 2,00% odobrenog kredita (minimalno 50,00 KM). Klijent plaća troškove osiguranja u skladu sa tarifom osiguravajuće kuće ukoliko se koristi ovaj instrument osiguranja. Nema naknade za mjesečno održavanje kreditnog računa (partije). Klijent može imati i sljedeće troškove u zavisnosti od vrste instrumenta osiguranja kredita: troškovi kupovine mjenice (5,00 KM), troškovi ovjeravanja identifikacijskog dokumenta (2,00 KM), troškovi ovjeravanja saglasnosti o zaplijeni (2,00 KM), troškovi police osiguranja za slučaj smrti, trajne invalidnosti i privremene nezaposlenosti (određuje osiguravajuća kuća), trošak uspostavljanja instrumenta osiguranja kredita (troškovi osiguranja predmeta založnog prava, troškovi procjene vrijednosti predmeta založnog prava, troškovi zasnivanja založnog prava, troškovi upisa založnog prava, troškovi brisanja založnog prava i druge naknade u vezi predmeta založnog prava, troškovi pribavljanja izvoda iz nadležnog registra založnog prava).

► Instrumenti osiguranja

 • U zavisnosti od iznosa kredita i procjene kreditne sposobnosti potrebno je obezbijediti jedan ili više instrumenata osiguranja otplate kredita: sudužništvo, mjenice učesnika u kreditnom poslu, saglasnosti o zapljeni ličnih primanja,  policu osiguranja za slučaj smrti, trajne invalidnosti i privremene nezaposlenosti ili hipoteku na nekretninama. Polaganje novčanog depozita nije uvjet za odobravanje kredita. Klijent može, ukoliko želi, založiti novčani depozit prije plasmana kredita pri čemu rok oročavanja depozita ne može biti kraći od roka trajanja kredita. Banka može izvršiti prebijanje/poravnanje oročenog depozita i dugovanja po kreditu radi podmirenja obaveza u slučaju kašnjenja u izmirenju dospjelih obaveza, raskidu ugovora ili prijevremenoj otplati kredita.

 Reprezentativni primjer (bez police osiguranja  za slučaj smrti, trajne invalidnosti i privremene nezaposlenosti)

Iznos kredita

20.000,00 KM

Valutna klauzula

bez valutne klauzule

Nominalna kamatna stopa

5,90%

Rok otplate

60 mjeseci

Mjesečni anuitet

385,73 KM

Ukupni troškovi kredita

3.452,80 KM

-troškovi kamate

3.143,80 KM

-troškovi naknade za obradu kredita

300,00 KM

-troškovi mjenice/a

5,00 KM

- troškovi ovjere ID dokumeta

2.00 KM

-troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni

2,00 KM

-troškovi police osiguranja

0,00 KM

Ukupan iznos koji klijent plaća

23.452,80 KM

Efektivna kamatna stopa

6,75%

Reprezentativni primjer (sa policom osiguranja  za slučaj smrt, trajne invalidnosti i privremene nezaposlenosti)

Iznos kredita

50.000,00 KM

Valutna klauzula

s valutnom klauzulom

Nominalna kamatna stopa

5,50%

Rok otplate

120 mjeseci

Mjesečni anuitet

542,63 KM

Ukupni troškovi kredita

17.009,60 KM

-troškovi kamate

15.115,60 KM

-troškovi naknade za obradu kredita

500,00 KM

-troškovi mjenice/a

5,00 KM

- troškovi ovjere ID dokumeta

2.00 KM

-troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni

2,00 KM

-troškovi police osiguranja

1.385,00,00 KM

Ukupan iznos koji klijent plaća

67.009,60 KM

Efektivna kamatna stopa

6,54%

Navedeni obračuni su informativnog karaktera. Klijentu se uručuje personalizirani informacioni list u prostorijama Banke od službenika Banke na bazi raspoloživih informacija iz pregovaračke fazi.

Opšti uslovi kreditnog poslovanja

Objavljeno 24.04.2020. godine