KIB BANKA d.d.

 • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

 • +387 37 771 654; 771 253
 • +387 37 772 416
 • S.W.I.F.T. KINBBA22
 • kibbanka@bih.net.ba

Krediti pravna lica


Kako bismo podržali poslovne aktivnosti naših klijenata, pravnih lica i obrtnika, kreirali smo fleksibilnu ponudu kratkoročnih i dugoročnih kredita.  Naši kreditni proizvodi prilagođeni su različitim  poslovnim potrebama pravnih lica i obrtnika s ciljem potpore razvoja poslovanja, pod povoljnim uvjetima i uz brzu realizaciju.

Kratkoročni krediti se odobravaju na rok otplate do 12 mjeseci, a mogu se koristiti za finansiranje različitih potreba tokom trajanja proizvodnog ili prometnog ciklusa, za ostale kratkoročne potrebe za obrtnim sredstvima ili za premošćivanje kratkoročnih neusklađenosti u prilivu i odlivu sredstava.

U ponudi Banke nalaze se sljedeće vrste kratkoročnih kredita:

 • anuitetni krediti za ulaganja u osnovna sredstva,
 • anuitetni krediti za ulaganja u obrtna sredstva,
 • anuitetni krediti za ostale namjene,
 • jednokratni krediti ,
 • revolving krediti.

Dugoročni krediti namjenjeni su za pružanje finansijske podrške pravnim licima i obrtnicima za značajnija ulaganja, rast i razvoj poslovanja na period duži od 12 mjeseci.

U ponudi Banke nalaze se sljedeće vrste dugoročnih kredita:

 • anuitetni krediti za ulaganja u osnovna sredstva,
 • anuitetni krediti za ulaganja u obrtna sredstva,
 • anuitetni krediti za ostale namjene,
 • jednokratni krediti i revolving krediti.

Osim, kratkoročnih i dugoročnih kredita u ponudi Banke izdvajamo različite vrste garancija koje su često nezaobilazan uvjet za obavljanje poslovanja klijenata:

 • plative garancije,
 • carinske garancije,
 • garancije za učešće na licitacijama,
 • garancije za obezbjeđenje avansa,
 • garancije za dobro izvršenje posla,
 • ostale činidbene garancije.

Visina kamatne stope i naknade za sve oblike kreditiranja određena je internim aktima Banke, a u skladu s bonitetom klijenta, instrumentima osiguranja i dosadašnjim iskustvima u radu s klijentom. 

Više informacija o uvjetima kreditiranja nalazi se u Opštim uslovima kreditno-garancijskog poslovanja sa pravnim licima i obrtnicima koji detaljnije razrađuju: pregovaračku fazu, procjenu kreditne sposobnosti, ugovor o kreditu, vrste kredita, ukupne troškove kredita, kamate, instrumente obezbjeđenja kredita, prava i obaveze korisnika, otkaz kredita i uvjete za aktiviranje instrumenata obezbjeđenja, prijenos potraživanja, bankarske garancije i završne odredbe.

Za sve ostale informacije o uslovima kreditiranja obratite se u najbližu filijalu Banke, gdje će Vam se individualnim pristupom definirati uvjeti i optimalna struktura kreditiranja prema Vašim potrebama.

Objavljeno 30.06.2021. godine