KIB BANKA d.d.

 • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

 • +387 37 771 654; 771 253
 • +387 37 772 416
 • S.W.I.F.T. KINBBA22
 • kibbanka@bih.net.ba

Kreditne kartice


Kreditna kartica je kartica koju korisnik može koristiti za plaćanje roba i usluga ili podizanje gotovine do visine odobrenog limita, uz obavezu korisnika da obračunati iznos od 5% ukupnog iznosa sredstava uplati do 15-tog datuma u narednom mjesecu.  Banka trenutno izdaje i procesuira BamCard kartice.

Kreditna kartica se može izdati fizičkim licima koji imaju otvoren tekući račun u Banci na osnovu podnesenog zahtjeva za izdavanje BamCard kreditne kartice, kao i propisane potrebne dokumentacije i sredstava obezbjeđenja. BamCard kreditna kartica je vezana za kreditni račun po kojem se odobrava određeni iznos revolving kredita koji predstavlja raspoloživi kreditni limit po kartici. Minimalni iznos kreditnog limita koji se može odobriti je 500,00 KM, a maksimalni 5.000,00 KM.

Korisnik osnovne kreditne kartice može podnijeti zahtjev za izdavanje jedne ili više dodatnih kartica za dodatne imaoce po izboru korisnika.  

Kreditni kartica se odobrava (ugovara) na period od dvije godine sa mogućnošću reizdavanja na isti period ukoliko korisnik kartice (kreditnog limita) uredno podmiruje obaveze, a poslovanje karticom u periodu trajanja ugovora je obavljeno u skladu sa Općim uvjetima kartičnog poslovanja. Za obezbjeđenje kreditnog limita po kreditnoj kartici koriste se:

 • mjenica Korisnika Kredita sa ovlaštenjem za popunu mjenice,
 • suglasnost za zapljenu plate Korisnika Kredita.

Na iskorišteni dio odobrenog limita potrošnje po kreditnoj kartici Banka mjesečno vrši obračun kamate, proporcionalnom metodom, uz primjenu fiksne kamatne stope od 11% godišnje. Primjer izračuna efektivne kamatne stope dat je na reprezentativnom primjeru u Standardnom informacionu listu za kreditnu karticu. U slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza Banka naplaćuje Korisniku zakonsku zateznu kamatu. Važeća zatezna kamata iznosi 12% godišnje. 

Pregled naknada:

Vrsta naknade

Visina naknade

Naknada za izdavanje osnovne Kreditne kartice

30,00 KM

Naknada za izdavanje dodatne Kreditne kartice

20,00 KM

Uplata na kreditnu karticu na POSu KIB banke i drugih banaka članica BamCarda

Bez naknade

Prijenos sredstava sa tekućeg računa na kreditnu karticu

Bez naknade

Kupovina roba i usluga na prodajnim mjestima banaka članica BamCarda

Bez naknade

Podizanje gotovine imaoca kartice KIB banke:

 

a) Na POSu KIB banke i drugih banaka članica BamCarda (cijeli iznos)

1,00 KM fiksno + 1,5% na iznos transakcije, min 3,00 KM

b) Na ATMu KIB banke i drugih banaka članica BamCarda (max 300,00 KM tri puta dnevno)

1,00 KM fiksno + 1,5% na iznos transakcije, min 3,00 KM

Naknada za vođenje kreditne kartice

2,00 KM mjesečno

Reizdavanje osnovne i dodatne Kreditne kartice

15,00 KM

Reizdavanje u slučaju razmagnetisanja / ako kartica nije korištena/

Bez naknade

Gubitak, oštećenje kartice

15,00 KM

Promjena izgubljenog PINa

5,00 KM

Obrada dosijea u svrhu povećanja limita

5,00 KM

Slanje opomena vlasniku kreditne kartice zbog neispunjenja obaveza prema Banci

Bez naknade

Zatvaranje kreditne kartice

Bez naknade

Dostava/izdavanje obavijesti (potvrde) o stanju duga po ugovoru o kreditnoj kartici na zahtjev korisnika

Bez naknade

Prijevremena otplata kreditnog limita 

Bez naknade

Lokacije KIB bankomata (ATM):

 • u sjedištu banke na nova upravna zgrada u Velikoj Kladuši (Ul. Tone Hrovata, prema Saniteksu),
 • na zgradi podružnice Cazin (Ul. Irfana Ljubijankića 1, Cazin)
 • na zgradi podružnice Bosanska Krupa (Ul. 511. Slavne brdske brigade, Bosanska Krupa)
 • na zgradi podružnice Bužim (Ul. Generala Izeta Nanića 11, Bužim)

Više informacija o kreditnim karticama, uslovima za odobravanje kreditnog limita i korištenja kartice, te postupcima koji se provode u slučaju gubitka kartice pronađite u Općim uvjetima kartičnog poslovanja, te standardnom informacionom listu za kreditne kartice.

 

VAŽNO!!!!

U slučaju gubitka ili krađe kartice ili PIN-a, u što kraćem roku obavjestiti:

 • Bamcard d.d. Sarajevo:                 +387 33 652 888; od 0-24 h svakim danom ili
 • KIB banka d.d. Velika Kladuša:       +387 37 771 253 od 08-16 h ili direktno u poslovnicama Banke

 

Objavljeno 24.04.2020. godine