KIB BANKA d.d.

  • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

  • +387 37 771 654; 771 253
  • +387 37 772 416
  • S.W.I.F.T. KINBBA22
  • kibbanka@bih.net.ba

Štednja


► Štednja po viđenju (A'vista štednja)

Štednja po viđenju omogućava raspolaganje deponiranim novcem bez vremenskih ograničenja ili ograničenja u vezi sa isplatama ili uplatama a'vista štednog uloga. Ulozi na a'vista štednju se mogu izvršiti u KM, EUR i ostalim stranim valutama koje se mogu kupiti/prodati na mjenjačnicama Banke.

Minimalan iznos uplate po ugovaranju a'vista štednje je 10,00 KM ili u stranoj valuti 5,00 EUR, a u ostalim stranim valutama KM protuvrijednosti u iznosu od 10,00 KM. Ovaj iznos održava se kao minimalni saldo na a’vista štednji tokom trajanja ugovora. Kod devizne a'vista štednje sa više različitih valuta minimalan saldo održava se u samo jednoj valuti.

Banka ne obračunava kamatu na sredstva a'vista štednje građana.

► Oročena štednja (nenamjenska)

Novčana sredstva građana se mogu oročiti kao nenamjenski oročen depozit ili kao namjenski oročen depozit koji služi kao instrument osiguranja kredita ili garancije.

Na nenamjenski oročene depozite banka mjesečno obračunava kamatu primjenom konformne metode za pripadajući broj dana, a isplaćuje je prema odluci deponenta: mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje ili po isteku roka oročavanja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj su sredstva oročena. Visina kamatne stope ugovara se kao godišnja nominalna kamatna stopa.

Kamatne stope na nenamjenski oročene depozite su fiksne.

Pregled kamatnih stopa na nenamjenski oročene depozite:

Period oročavanja

(trajanja ugovora)

Vrsta kamatne stope sa stanovišta promjenjivosti

Valuta oročenog štednog uloga

Visina godišnje nominalne kamatne stope

Efektivna kamatna stopa

1 mjesec

Fiksna

KM i EUR

0,00%

0,00%

3 mjeseca

Fiksna

KM i EUR

0,00%

0,00%

USD, CHF i

ostale valute

0,00%

0,00%

5 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

0,00%

0,00%

6 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

0,30%

0,30%

USD, CHF i

ostale valute

0,00%

0,00%

9 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

0,50%

0,50%

12 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

1,00%

1,00%

USD, CHF i

ostale valute

0,30%

0,30%

13 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

1,20%

1,20%

15 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

1,50%

1,50%

18 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

1,60%

1,60%

24 mjeseca

Fiksna

KM i EUR

1,70%

1,70%

USD, CHF i

ostale valute

0,50%

0,50%

26 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

1,80%

1,80%

36 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

1,90%

1,90%

36 mjeseci i više

Fiksna

USD, CHF i

ostale valute

0,80%

0,80%

48 mjeseci

Fiksna

KM i EUR

2,10%

2,10%

60 mjeseci i više

Fiksna

KM i EUR

2,30%

2,30%

Minimalni iznos za oročavanje je 1.000,00 KM odnosno protuvrijednost strane valute u istom iznosu.

Nenamjenski oročena sredstva se stavljaju na raspolaganje Klijentu po isteku ugovorenog roka oročavanja.

Automatska produženja oročavanja se ne provode. ​

► Oročena štednja (namjenska)

Trajanje Ugovora o namjenskom oročavanju sredstava odnosno perioda oročavanja vezano je za trajanje Ugovora o kreditu/garanciji. Depozit se oročava minimalno na rok na koji je zaključen ugovor o kreditu ili garanciji i isti se ne može jednostrano raskinuti sve do potpunog izmirenja obaveza proisteklih iz Ugovora o kreditu/garanciji.

Na namjenski oročene depozite Banka ne obračunava i ne isplaćuje kamatu deponentu.

► Opći uvjeti

Opći uvjeti depozitnog poslovanja sa fizičkim licima detaljnije razrađuju uvjeti otvaranja i vođenja depozitnih računa fizičkih lica, način formiranja i raspolaganja sredstvima na tim računima, način obračuna i isplate kamate, naknade i provizije u depozitnom poslovanju, obavještavanje klijenata, blokade i zatvaranje računa.

Objavljeno 24.04.2020. godine