KIB BANKA d.d.

 • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

 • +387 37 771 654; 771 253
 • +387 37 772 416
 • S.W.I.F.T. KINBBA22
 • kibbanka@bih.net.ba

Žiro (KM) računi


Žiro račun predstavlja račun preko kojeg vlasnik računa obavlja plaćanje i naplatu svojih potraživanja od obavljanja poslova radi sticanja vanrednih prihoda (autorski i drugi honorari, učešće u radu nadzornih i drugih odbora i komisija, ugovori o djelu, zakupnina, vrijednosni papiri, dobitaka od igara na sreću, naplate štete od osiguranja, stara devizna štednja i dr. izvora). 

Vlasnik žiro računa može raspolagati sredstvima na žiro računu u visini raspoloživog iznosa. Prekoračenja po žiro računu nisu moguća.

Račun se otvara u KM valuti. Minimalan iznos uplate po ugovaranju žiro računa je 10,00 KM, a ovaj iznos održava se kao minimalan saldo žiro računa tokom trajanja ugovora.

Banka ne obračunava kamatu na sredstva na žiro računu.

Pregled naknada:

Vrsta naknade Visina naknade
Otvaranje žiro računa uz izdavanje kartice računa Bez naknade
Naknada za vođenje aktivnog žiro računa 3,00 KM mjesečno
Naknada za vođenje neaktivnog žiro računa 3,00 KM mjesečno
Uplate sredstava na KM žiro-račune     Bez naknade
Isplata gotovine sa KM žiro računa Bez naknade

Prijenos sredstava sa KM žiro računa 

 • na drugi vlastiti KM račun, a'vista ili oročeni štedni ulog unutar Banke
 • na račun drugog klijenta (fizičko ili pravno lice) unutar Banke
 • u korist računa kod druge Banke
 • u korist računa kod druge Banke kada vlasnik zatvara žiro račun kod Banke i raskida ugovor o žiro računu

Bez naknade

2,00 KM po transakciji

Propisana naknada putem žiro kliring i RTGS (fizička lica)
Bez naknade

Izdavanje potvrda po žiro računu, na zahtjev vlasnika 5,00 KM
Izdavanje dokumenata - kopija iz arhive Banke 10,00 KM po zahtjevu
Vođenje blokade žiro računa
 • Po osnovu Rješenja/Odluke nadležnog organa
 • U svim drugim slučajevima    
10,00 KM
Bez naknade
Ispis kartice prometa računa, na zahtjev vlasnika (u prostorijama filijala Banke):
 • za jedan mjesec
 • za jednu godinu    
0,50 KM
5,00 KM
Zatvaranje žiro računa Bez naknade
Obavijest klijentu pred proglašenje neaktivnog računa (preporučena pošiljka sa povratnicom) U visini troška obavijesti, a maksimalno do iznosa mjesečne naknade za vođenje računa
Obavijest klijentu pred proglašenje neaktivnog računa (elektronskim putem) Bez naknade

 

Opći uvjeti depozitnog poslovanja sa fizičkim licima detaljnije razrađuju uvjeti otvaranja i vođenja depozitnih računa fizičkih lica, način formiranja i raspolaganja sredstvima na tim računima, način obračuna i isplate kamate, naknade i provizije u depozitnom poslovanju, obavještavanje klijenata, blokade i zatvaranje računa.

 

 

Objavljeno 24.04.2020. godine