KIB BANKA d.d.

 • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

 • +387 37 771 654; 771 253
 • +387 37 772 416
 • S.W.I.F.T. KINBBA22
 • kibbanka@bih.net.ba

Informacije o posebnim mjerama za otplatu kredita klijenata koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“

#

 Poštovani klijenti,

► Online zahtjev za moratorij za fizička lica možete podnijeti klikom na gumb ispod:

Zahtjev za pravna lica moratorij na kredite, možete preuzeti ► OVDJE

 

Više o posebnim mjerama pročitajte u nastavku:

Komercijalno-investiciona banka d.d. Velika Kladuša, ovim putem objavljuje informacije o posebnim mjerama, koje će odobravati svojim klijentima (pravnim i fizičkim licima), čija je kreditna sposobnost pogođena aktuelnim dešavanjima.

Banka će se prilikom odobravanja mjera olakšica svojim klijentima pridržavati odredbi propisanih Odlukom o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“ (u daljem tekstu: Odluka) koje je donijela Agencija za bankarstvo FBiH (Službene novine FBiH, broj: 22/20).

U nastavku Vam dajemo osnovne informacije o tome ko sve ima pravo da podnese zahtjev za odobrenje ovih mjera u našoj banci, postupke podnošenja zahtjeva od strane klijenata, mjere koje nudimo, vrstu dokumentacije koju je neophodno priložiti uz popunjen zahtjev, te ostala pitanja koja smo ocjenili da bi Vam mogla biti od koristi.

 1. Kojim klijentima (fizičkim i pravnim licima) će Banka odobravati posebne mjere za olakšavanje otplate obaveza po kreditima?

Svima Vama, koji ste klijenti naše banke, u skladu sa Odlukom, odobravat ćemo jednu ili modalitet više posebnih mjera radi olakšanja otplate kreditnih obaveza.

Pravo na posebne mjere mogu ostvariti samo oni klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“. To se prvenstveno odnosi na klijente čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno smanjeni izvori za otplatu čime je onemogućeno ili će biti onemogućeno uredno izmirivanje obaveza prema Banci.

Banka će odobravati olakšice u otplati obaveza po kreditima fizičkim licima:

 • koja su ostala bez posla ili su na neplaćenom dopustu jer je poslodavac značajno pogođen pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“,
 • kojima su značajno smanjeni prihodi ili će biti u narednom periodu (ukoliko je poslodavac najavio slične mjere),
 • čijim članovima domaćinstva su smanjeni prihodi (na primjer gubitak posla ili smanjeni prihod supružnika ako je prilikom odobravanja kredita cjenjena kreditna sposobnost supružnika),
 • koja nemaju mogućnost za rad usljed oboljenja, boravka u karanteni ili samoizolaciji, zbog čega neće ostvariti lični dohodak.

Banka će odobravati olakšice u otplati obaveza po kreditima pravnim licima:

 • koja su odlukom nadležnih organa morala prekinuti rad do daljnjeg,
 • kojima je smanjena likvidnost/ solventnost usljed pojave virusnog oboljenja „COVID-19“,
 • kojima dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati proizvode ili usluge,
 • čiji kupci su prestali raditi ili su smanjili poslovne aktivnosti u značajnom obimu,
 • koji ekonomski zavise od zemalja koje su najviše pogođene pandemijom, te nemaju mogućnost kontinuiteta poslovnog procesa zbog toga,
 • čije poslovanje je pretrpjelo štetu na neki drugi način usljed pojave virusnog oboljenja.

Banka neće odobravati privremeni moratorij/ posebne mjere olakšice sljedećim klijentima:

 • klijentima kod kojih je na dan 29.02.2020. godine postojalo kašnjenje u izmirenju obaveza prema Banci duže od 90 dana u materijalno značajnom iznosu,
 • pravnim licima iz finansijskog ili javnog sektora, odnosno zaposlenima u finansijskom ili javnom sektoru, penzionerima, korisnicima ratnih vojnih invalidnina (BIZ), te svim onima koji ostvaruju redovna primanja i trenutno nisu pogođeni negativnim efektima pandemije. U izuzetnim slučajevima ukoliko postoji neka druga okolnost koja je dovela do pogoršanja kreditne sposobnosti u domaćinstvu (ili u kompaniji klijenta iz javnog ili finansijskog sektora) a posljedica je negativnih efekata pandemije ili naknadno dođe do pogoršanja kreditne sposobnosti, Banka će ovim klijentima omogućnost korištenje ovih mjera.
 1. Koje mjere olakšice Banka nudi i na koje proizvode?

Banka će kao prvu mjeru za olakšavanje izmirenja kreditnih obaveza klijentima na osnovu podnešenih zahtjeva odobravati privremeni moratorij na maksimalni period do ukidanja proglašenja stanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“.

Moratorij je razdoblje odgode otplate kreditnih obaveza na određeni period, dakle otplata anuiteta stavlja se u mirovanje na određeni period. U toku trajanja moratorija obračunava se redovna kamata po kreditu (po stopi koja ne može biti veća od stope koja je bila definirana postojećim ugovorom o kreditu), a naplata obračunate kamate vršit će se po isteku moratorija u skladu sa modalitetima plaćanja koji budu ponuđeni klijentu na prihvatanje. Banka će produžiti rok krajnje otplate kredita za period na koji je odobren moratorij.

U toku trajanja moratorija Banka će na osnovu pojedinačne analize svakom klijentu dostavljati najprimjereniju ponudu na prihvatanje. Ponuda može sadržavati modalitet jedne ili više posebnih mjera koje će klijentu olakšati prevazilaženje poteškoća uzrokovanih pandemijom i u budućem periodu omogućiti uredno izmirivanje obaveza prema Banci, (dospjelog dugovanja prije moratorija, obaveza iz moratorija uključujući i kamatu obračunatu za vrijeme moratorija):

 1. moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza sa rokom trajanja najduže do 6 mjeseci,
 2. uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci,
 3. produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno najduže do 9 mjeseci,
 4. produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po tekućim računima na period od najduže 6 mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije,
 5. odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću,
 6. druge mjere koje Banka poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta.

O privremeno aktiviranom moratoriju se ne potpisuje poseban dokument kako bi se minimizirali fizički kontakti i dolasci u Banku.

Banka svojim klijentima nudi olakšice na sljedeće proizvode:

 • kredite,
 • kredite po kreditnim karticama,
 • prekoračenja po tekućim računima.
 1. Da li za period moratorija banka naplaćuje dodatne naknade i zatezne kamate?

Ne, u toku trajanja moratorija Banka ne obračunava zateznu kamatu niti naplaćuje dodatne naknade za proces obrade, već vrši obračun redovne kamate po kreditu (po kamatnoj stopi koja ne može biti veća od stope definisane u postojećem ugovoru).

 1. Postupak podnošenja zahtjeva za odobravanje posebnih mjera- privremeni moratorij od strane klijenata

Zahtjevi za odobravanje privremenih mjera za olakšavanje servisiranja obaveza prema Banci dostupni su Vam na našoj web stranici:

 1. Ako ste klijent banke- fizičko lice, popunjen zahtjev možete dostaviti na e-mail podružnica Banke, putem faxa ili pošte prema kontakt podacima navedenim u nastavku teksta,
 1. Ako ste klijent banke- pravno lice, popunjen i ovjeren zahtjev možete skeniran dostaviti na e-mail podružnica Banke, putem faxa ili pošte prema kontakt podacima navedenim u nastavku teksta.

Molimo klijente da poštuju propise nadležnih organa o kretanju i epidemiološkim mjerama, te da primarno koriste kanale komunikacije kako smo to naveli u prethodnom tekstu, te u iznimnim situacijama dolaze u naše podružnice po pitanju odgode plaćanja obaveza prema Banci, a sve u svrhu izbjegavanja rizika od ugrožavanja zdravlja i klijenata i zaposlenih Banke.

 1. Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev fizičkih lica
 • rješenje o otkazu od poslodavca,
 • odluka/ obavijest poslodavca o upućivanju na neplaćeni dopust,
 • aneks ugovora o radu ili odluka/ potvrda poslodavca o smanjenim primanjima ili ispis prometa sa računa preko kojeg se prima plata u kojem je vidljivo smanjenje primanja ili dokument u kojem je naznačeno da će u narednom periodu doći do smanjenja primanja,
 • medicinska dokumentacija o mjerama samoizolacije, karantene i slično.

Dokumente koji su dokaz umanjenja vaše kreditne sposobnosti, možete dostaviti skenirane ili uslikane, putem nekog od kanala komunikacije, ali ste iste dužni u originalu dostaviti Banci nakon prestanka važenja stanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriju BiH“.

 1. Kontakt podaci za dostavu popunjenih zahtjeva za odobrenje privremenih mjera za otplatu kredita

Centrala banke Velika Kladuša:

Tone Hrovata bb, 77230 Velika Kladuša

Tel.: +387 37 771 253, 771-654

Fax: +387 37 772 416

E-mail: almir.dizdarevic@kib-banka.com.ba

 

Podružnica Cazin:

Irfana LJubijankića 1, 77220 Cazin

Tel.:+387 37 514 051

Fax: +387 37 514 057

E-mail: kibcazin@bih.net.ba

 

Podružnica Bužim:

Generala Izeta Nanića 11, 77245 Bužim

Tel.: +387 37 410 632

Fax: +387 37 419 019

E-mail: kib.buzim@bih.net.ba

 

Podružnica Bosanska Krupa:

511 Slavne brdske brigade bb, 77240 Bosanska Krupa

Tel.: +387 37 474 170

Fax: +387 37 474 171

E-mail: kibkrupa@bih.net.ba

 

Podružnica Bihać:

Gazi Husrev-begova 18, 77000 Bihać

Tel.: +387 37 223 180

Fax: +387 37 224 027

E-mail: kibbihac@bih.net.ba

 

 1. Postupanje Banke nakon zaprimljenih zahtjeva

Sve zaprimljene zahtjeve u kojima ste naveli razloge zbog kojih je Vaša kreditna sposobnost pogoršana, Banka će pojedinačno razmatrati i procjenjivati opravdanost zahtjeva, te odlučiti o vrsti posebnih mjera koje će za Vas biti najprimjerenije radi prevazilaženja novonastale situacije.

Nakon obrade zahtjeva, a prije odobrenja posebnih mjera, Banka će Vas upoznati sa mogućnostima njihovog korištenja, svim uslovima i efektima mjera (ponuda), koje će Vam biti dostavljene elektronski (putem e-mail) ili na adresu. O dostavljenoj ponudi dužni ste se izjasniti, te Banci dostaviti pisani prihvat ponude, ako istu prihvatate (Vi i ostali učesnici u kreditnom poslu).

Nakon što je ponuda prihvaćena, ista se stavlja u daljnji postupak realizacije.

U slučaju da ponuda Banke ne bude prihvaćena, Banka će cjelokupno dugovanje nastalo u periodu moratorija proglasiti dospjelim, te tražiti da se obaveze po kreditu nastave plaćati u skladu sa uslovima iz postojećeg ugovora o kreditu.

U cilju pronalaska adekvatnog rješenja vezano za obradu Vašeg zahtjeva, nastojat ćemo Vam u što kraćem roku dati povratnu informaciju. 

Vaša

Komercijalno-investiciona banka


Objavljeno 15.05.2020 06:39:44 / piše: Damir Kajtezović